ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 บริการแพลตฟอร์มสุขภาพชีวี
 สำหรับผู้ให้บริการ

 

ประกาศใช้วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการแพลตฟอร์มสุขภาพชีวีสำหรับผู้ให้บริการเหล่านี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและชีวี (“ข้อตกลง”) โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงอย่างละเอียด เพื่อยืนยันว่าคุณเข้าใจและยอมรับข้อตกลงนี้ โปรดคลิก “ยอมรับ”

 

1. บทนำ

ชีวีบริรักษ์คลินิกเวชกรรม ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและโทรเวชตามกฎหมาย ดำเนินงานโดย บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค อาคาร เพกาซัส ชั้น 5 ห้องเลขที่ 503 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260, contact@chiiwii.com (“ชีวี”, “เรา”) ขอขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่นในบริการแพลตฟอร์มสุขภาพชีวี สำหรับผู้ให้บริการ (“แพลตฟอร์ม”) ผ่านแอปพลิเคชัน Chiiwii Provider หรือเว็บไซต์ของเรา (“แอปพลิเคชัน”) สำหรับผู้ซึ่งประสงค์ให้บริการด้านสุขภาพผ่านระบบการสื่อสารทางไกล (“คุณ”) ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นใดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพได้ตามกฎหมาย ภายใต้กรอบแห่งความรู้และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

 

คุณไม่ได้รับอนุญาตในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของเราผ่านแพลตฟอร์มนี้หากผู้รับบริการมีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ประสบอุบัติเหตุ มีอาการบาดเจ็บรุนแรง หรืออยู่ในภาวะวิกฤตทุกกรณี ต้องให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินจากรถพยาบาล หรือโรงพยาบาล หรือหน่วยงานให้บริการฉุกเฉินอื่น ๆ

 

2. บริการ

2.1 แพลตฟอร์มของเราประกอบไปด้วยบริการดังต่อไปนี้ (“บริการ”)

(ก) บริการโทรเวช (Telemedicine)

(ข) บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)

(ค) บริการดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพ (Teleconsultation)

(ง) บริการอื่น ๆ ที่เราอาจเพิ่มเติมภายหลัง

2.2 เพื่อให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเรา คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ และได้รับอนุมัติบัญชีผู้ให้บริการจากเราก่อนให้บริการ ซึ่งอาจมีขั้นตอนการดำเนินการที่แตกต่างกันออกไปสำหรับแต่ละบุคคล

2.3 ในการให้บริการบางบริการ คุณอาจจำเป็นต้องให้คำยินยอมเพิ่มเติมเป็นรายกรณีไป ซึ่งอาจเป็นไปตามเงื่อนไขการให้ความยินยอมของผู้รับบริการของเรา หรือข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ

2.4 คุณยินยอมให้เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ เฉพาะเอกสารทางการแพทย์ที่ดำเนินการออกโดยคุณผ่านแพลตฟอร์มของเรา หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณไว้กับเรา ซึ่งอาจส่งผลกับการตัดสินใจของผู้รับบริการในการรับบริการจากคุณ

 

 

3. คุณสมบัติผู้ให้บริการ

คุณจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ทุกประการสำหรับการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเรา

3.1 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพหรือหน่วยงานผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยใบอนุญาตยังคงมีผลใช้ได้และไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอน

3.2 มีมารยาทดี มีความเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติ มีความอดทนอดกลั้น มีความกล้าหาญ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

3.3 มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตน มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ ไม่ใช้ความรู้ในทางวิชาการของตนไปในทางหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการหรือบุคคลอื่นใด

3.4 พร้อมรับคำแนะนำจากเราหรือผู้ให้บริการรายอื่นของเราเพื่อประโยชน์ในการให้บริการและภาพรวมของแพลตฟอร์ม

3.5 มีคุณสมบัติอื่นใด ตามข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพหรือหน่วยงานผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเป็นผู้กำหนด

 

 

4. บัญชีผู้ให้บริการ

การให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเราคุณจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ให้บริการโดย

4.1 คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเราด้วยตนเองเท่านั้น

4.2 คุณตกลงจะสร้างบัญชีผู้ให้บริการเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น และไม่สร้างบัญชีผู้ให้บริการให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง

4.3 คุณยืนยันและรับรองว่า คุณได้ให้ข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่เรา รวมถึงรักษาและปรับปรุงข้อมูลของคุณที่ให้แก่เราให้เป็นปัจจุบันโดยทันทีทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบ

4.4 เพื่อปกป้องบัญชีผู้ให้บริการของคุณ โปรดเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และสิ่งอื่นใดที่จำเป็นในการเข้าถึงบัญชีผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงการไม่ใช้รหัสผ่านซ้ำกับบัญชีผู้ใช้อื่นใดที่คุณมีอยู่หรือจะมีใช้ต่อไปในอนาคต และไม่ใช่รหัสผ่านเป็นคำทั่วไป หรือที่คาดเดาได้ง่าย หรือง่ายต่อการจดจำ โดยเฉพาะจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.5 เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณสำหรับให้บริการผ่านแพลตฟอร์มนี้ คุณจะต้องตั้งค่าคุณสมบัติด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน อย่างน้อยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น รหัสผ่าน (Password) อย่างน้อย 8 หลัก, รหัส PIN (PIN Code) อย่างน้อย 6 หลัก, รหัสชีวภาพ (Biometrics) เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า ม่านตา เป็นต้น

4.6 คุณต้องแจ้งเราทันทีหากมีการใช้บัญชีผู้ให้บริการ และ/หรือ รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.7 คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ให้บริการของคุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานบัญชีผู้ให้บริการดังกล่าวก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้บัญชีผู้ให้บริการของคุณหรือการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตตามความในส่วนนี้ได้

 

 

5. การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการให้บริการ

เพื่อการให้การที่เคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ และภาพลักษณ์โดยรวมของแพลตฟอร์ม คุณจำเป็นต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อม ณ สถานที่ที่คุณใช้ในการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเราตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยคุณ

5.1 ต้องเลือกสถานที่ในการให้บริการที่มีความเป็นส่วนตัวและปิดมิดชิด มีแสดงสว่างเพียงพอ ปราศจากเสียงและบุคคลภายนอกรบกวน เพื่อความปลอดภัย ความชัดเจนของภาพและเสียง และรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ

5.2 ต้องจัดให้กล้องสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวของคุณให้อยู่ในตำแหน่งระดับสายตา ไม่ก้ม ไม่เงยจนเกินไป

5.3 ต้องจัดให้อุปกรณ์รับเสียงของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงและสามารถรับเสียงจากแหล่งกำเนิด เช่น เสียงของคุณ หรือเสียงจากสื่อที่คุณใช้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถได้ยินเสียงจากคุณได้ดังอย่างชัดเจน

5.4 ต้องจัดให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียรและมีความเร็วเพียงพอ เพื่อคุณภาพของการสื่อสารที่ดีและต่อเนื่องระหว่างคุณและผู้รับบริการ

 

 

6. การให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม

การให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเราเพื่อคุณภาพในการให้บริการและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ คุณจำเป็นต้อง:

6.1 เข้าใช้งานแอปพลิเคชันด้วยบัญชีผู้ให้บริการของคุณที่เราได้อนุญาตไว้สำหรับให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเรา (“ผู้ให้บริการ”)

6.2 มีความพร้อมทั้งทางกาย ทางใจ ตรงต่อเวลาและให้ความเคารพต่อผู้รับบริการ

6.3 กล่าวคำทักทายและสื่อสารกับผู้รับบริการด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แสดงถึงความมีไมตรีจิตอันดี เอาใจใส่ ให้ความสำคัญ ให้ความหวังและกำลังใจ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

6.4 ทวนสอบอาการเจ็บป่วยที่ผู้รับบริการได้แจ้งไว้ รวมถึงอาการหรือสิ่งบ่งชี้ของโรคเบื้องต้นว่าเหมาะสมหรือปลอดภัยที่จะเข้ารับบริการหรือไม่ หากคุณพบว่าผู้รับบริการไม่เหมาะสมจะเข้ารับบริการจากคุณ คุณต้องชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลและแนะนำแนวทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่ผู้รับบริการอย่างเป็นมืออาชีพ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชีวีรับทราบโดยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการสนทนา

6.5 ให้บริการด้วยความชำนาญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ที่สภาวิชาชีพหรือหน่วยงานผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ระมัดระวัง ถูกต้องครบถ้วน และขยันหมั่นเพียร

6.6 ดำเนินการสรุปคำแนะนำทางการแพทย์ รายการยาที่จำเป็นต่อการรักษาอาการเจ็บป่วยพร้อมรายละเอียดการรับยาให้แก่ผู้รับบริการผ่านแพลตฟอร์มในทันทีหลังจบการสนทนากับผู้รับบริการ

6.7 ไม่ให้บริการโดยทางมิชอบ ตัวอย่างเช่น ไม่แทรกแซงหรือพยายามเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยใช้วิธีการนอกเหนือไปจากที่เราได้จัดเตรียมและให้คำแนะนำกับคุณ และต้องให้บริการเฉพาะตามที่กฎหมายอนุญาต รวมถึงข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับอื่นใดโดยหน่วยงานผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เราอาจระงับบัญชีผู้ให้บริการของคุณหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้และ/หรือระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยเรา หรือหากเราตรวจสอบพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง

6.8 ไม่ละทิ้งงาน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ด้วยประการใด ๆ และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ในการให้บริการอันเกิดจากคุณทั้งสิ้น

 

 

7. ค่าตอบแทน

7.1 คุณสามารถกำหนดอัตราค่าตอบแทนได้ด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มภายใต้บัญชีผู้ให้บริการของคุณ ทั้งนี้อัตราตอบแทนได้มีการจำกัดไว้เพื่อประโยชน์สำหรับผู้รับบริการและการจัดการแพลตฟอร์มของเรา โดยคุณจะกำหนดค่าตอบแทนได้เมื่อคุณได้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มนี้

7.2 เราจะทำการจ่ายค่าตอบแทนของคุณในการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเรา (“ค่าตอบแทน”) เป็นรายเดือน โดยเราจะคำนวณโดยนับจากวันที่ 1 จนถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน และจะดำเนินการสรุปรายการและจ่ายคำตอบแทนหลังหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและค่าอื่นใดที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่นใดระหว่างคุณกับเรา ให้แก่คุณภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปในรูปแบบการโอนเงินผ่านไปยังบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของคุณเท่านั้น

7.3 การจ่ายค่าตอบแทน

(ก) คุณเข้าห้องตรวจตรงตามเวลาที่นัดหมายและได้ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือจนครบระยะเวลาตรวจ พร้อมบันทึกผลการตรวจรักษาสำหรับผู้รับบริการครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน 10 นาทีนับจากเวลาสิ้นสุดการสนทนากับผู้รับบริการ คุณจะได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวน

(ข) คุณเข้าห้องตรวจตรงตามเวลาที่นัดหมายแต่ผู้รับบริการไม่เข้าห้องตรวจเพื่อรับบริการ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง คุณจะได้ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 50

(ค) คุณไม่เข้าห้องตรวจตามเวลาที่นัดหมาย คุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

(ง) คุณทำการยกเลิกนัดหมายที่ผู้รับบริการได้นัดหมายไว้ คุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

(จ) คุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้บางส่วนหรือทั้งหมด เราอาจระงับการจ่ายค่าตอบแทนหรือจ่ายค่าตอบแทนเพียงบางส่วนแก่คุณ ชีวีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาของเราเป็นที่สิ้นสุด

 

 

8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 เราตระหนักและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยคุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเราได้ที่ https://www.chiiwii.com/legal/privacy ซึ่งจะอธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิที่คุณและผู้รับบริการมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

8.2 คุณได้อ่านทำความเข้าใจโดยละเอียดและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ตามที่เราได้ประกาศไว้ทุกประการ

8.3 โดยการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มนี้ คุณ

(ก) ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

(ข) ตกลงยินยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของข้อมูลของผู้รับบริการหรือที่คุณได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการเป็นของเราและผู้รับบริการร่วมกัน

(ค) จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการหรือของเราต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใดเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของคุณหรือบัญชีผู้ให้บริการของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร

8.4 แพลตฟอร์มนี้ได้รวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพ จึงมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Data) เช่น ข้อมูลสุขภาพ เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น ซึ่งเราจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการให้คำปรึกษา วินิจฉัยและรักษาโรค ทั้งนี้คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เมื่อผู้รับบริการตกลงยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ รวมทั้งตกลงยินยอมให้เปิดเผยแก่ผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเราเฉพาะเท่าที่จำเป็นและที่ผู้รับบริการได้อนุญาตไว้เท่านั้น

 

 

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

9.1 การให้บริการผ่านแพลตฟอร์มนี้ของคุณ ไม่เป็นการให้ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาใด ที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม บริการในแพลตฟอร์ม หรือเนื้อหาที่คุณเข้าถึงแก่คุณ

9.2 คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคุณหรือบุคคลหรือองค์กรอื่นใดที่ไม่ใช่ของเรา ในการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเราและจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย

9.3 คุณไม่สามารถนำออก ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ข้อความ ประกาศที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มนี้ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร

9.4 เรา และ/หรือคู่สัญญาทางธุรกิจของเรา เป็นเจ้าของในสิทธิ และประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือ สิทธิใด ๆ ภายในแพลตฟอร์มนี้ รวมถึงงานผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุงแก้ไข การออกแบบ หรืองานอื่นใดที่เกิดขึ้น หรือสร้างขึ้นโดยเรา

9.5 ข้อตกลงนี้มิได้ให้สิทธิแก่คุณในการสร้างแบรนด์หรือโลโก้ใด ๆ บนแพลตฟอร์มของเรา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร

9.6 คุณต้องไม่ทำการแยกส่วน หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส หรือปลดล็อคบางส่วนหรือทั้งหมดของแอปพลิเคชันและ/หรือแพลตฟอร์ม หรือกระทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งซอร์ซโค้ดของแอปพลิเคชันและ/หรือแพลตฟอร์ม หรือเนื้อหาที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มนี้

 

 

10. การปฏิเสธความรับผิด

10.1 คุณให้บริการแก่ผู้รับบริการในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ประสบอุบัติเหตุ มีอาการบาดเจ็บรุนแรง หรืออยู่ในภาวะวิกฤตทุกกรณีผ่านแพลตฟอร์มของเรา

10.2 คุณรับทราบและตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากเราและคู่สัญญาทางธุรกิจของเรา ที่เกี่ยวกับเสี่ยงที่มีอยู่ตามลักษณะของการใช้บริการนี้ (Inherent Risk) หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยคาดเห็นได้จากการให้บริการโทรเวช หรือบริการในลักษณะเดียวกัน บริการอื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงความเสี่ยงดังต่อไปนี้ (ก) ข้อมูลที่ถูกส่งโดยเรา อาจจะไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง (เช่น รูปภาพไม่ชัดเจน แสงหรือเสียงที่ไม่ชัดเจน สีของภาพไม่ชัดเจน) ที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำหรือลงความเห็นต่ออาการของผู้รับบริการ เหมือนเช่นการพบแบบตัวต่อตัว (ข) ข้อมูลที่คุณได้รับจากผู้รับบริการผ่านแพลตฟอร์มของเราเพื่อประเมินอาการไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง (ค) การให้คำปรึกษาและคำแนะนำของคุณที่ให้ผลคลาดเคลื่อนด้วยเหตุผลและข้อจำกัดใด ๆ (ง) ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ต การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือปัญหาการส่งข้อมูล หรือความล้มเหลวในการส่งข้อมูล อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการบริการ และ (จ) การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยทั้งหมด

 

 

11. การยกเลิกบริการ

11.1 คุณตกลงว่าเรามีสิทธิที่จะจำกัด ระงับ หรือยกเลิกการบัญชีผู้ให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มนี้แก่คุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และอธิบายเหตุผลใด ๆ ภายหลังการยกเลิกบัญชีผู้ให้บริการของคุณแล้ว เราไม่มีหน้าที่ใด ๆ ที่จะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้คุณสามารถให้บริการผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้ต่อไป

11.2 ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราสงวนสิทธิที่จะเก็บรักษาไว้ทุกข้อมูลการสื่อสาร และไฟล์ใดๆ ที่คุณให้ไว้แก่เรา หรือผู้รับบริการผ่านแพลตฟอร์มของเราตามนโยบายการรักษาข้อมูลภายในของเรา และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

12. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงว่าจะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เรา ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการรายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง พนักงาน คู่สัญญาทางธุรกิจของเรา และลูกจ้าง จากการกล่าวอ้าง เรียกร้อง การกระทำ กระบวนการทางกฎหมาย ความรับผิด บทลงโทษ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย) อันเนื่องจาก (ก) การที่คุณเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม เพื่อดำเนินการใด ๆ โดยที่เราไม่ได้อนุญาตตามปกติ  (ข) การที่คุณละเมิดสิทธิของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความจงใจหรือด้วยความประมาทเลินเล่อของคุณ หรือจากการทำผิดข้อตกลงนี้ หรือผลกระทบต่อผู้รับบริการ หรือเหตุอื่นใด

 

 

13. เหตุสุดวิสัย

13.1 เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมตามสมควรของฝ่ายที่ประสบเหตสุดวิสัยดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ฝ่ายนั้นไม่สามารถที่จะป้องกันหรือดำเนินการใด ๆ ตามข้อตกลงนี้ได้ เหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงการใด ๆ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ หรือข้อพิพาทแรงงาน เหตุการณ์ความไม่สงบ สงคราม หรือภัยคุกคามจากสงคราม หรือการก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ การเชื่อมต่อทางโทรคมนาคมหรือสาธารณูปโภคล้มเหลว พลังงานขาดแคลน ไฟไหม้ การระเบิด ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด เป็นต้น

13.2 ทั้งผู้รับบริการ คุณ หรือเรา ไม่ต้องรับผิดในการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ (นอกจากหน้าที่ในการชำระเงิน) ถ้าการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัย และในทันทีเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง ฝ่ายที่ประสบเหตุสุดวิสัยดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของของตนภายใต้ตกลงต่อทันที

 

 

14. การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่รัฐกำหนด

ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อบังคับที่ควบคุมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการแพทย์และประกาศใช้โดยแพทยสภาและกระบวนการทางกฎหมาย และจะไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะกระทบต่อสิทธิของเราในการปฏิบัติตามการร้องขอหรือข้อกำหนดของรัฐ ของศาลหรือตามสภาพบังคับแห่งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของเรา และ/หรือ ของคุณ หรือข้อมูลที่เราได้จัดทำหรือรวบรวมซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเรา

 

 

15. เบ็ดเตล็ด

15.1 เราอาจปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ หรือข้อกำหนด หรือนโยบายใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับแพลตฟอร์มของเราเพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีความเปลี่ยนในแพลตฟอร์มของเรา คุณจึงควรทบทวนข้อตกลงฉบับนี้เป็นประจำ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีการประกาศแจ้งเป็นเวลา 15 วัน หรือ ณ วันที่คุณได้คลิก “ยอมรับ” ข้อตกลงฉบับนี้ ขึ้นอยู่กับเวลาใดถึงก่อน ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการใหม่ของเรา หรือการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ทันที กรณีที่คุณไม่ยอมรับในข้อตกลงที่ได้รับการปรับปรุง โปรดงดใช้งานหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา

15.2 หากมีข้อขัดแย้งกันระหว่างข้อตกลงนี้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขในบริการเพิ่มเติมอื่นใดบนแพลตฟอร์มนี้ ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในบริการเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้

15.3 ข้อตกลงฉบับนี้จะกำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา โดยจะไม่ให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม

15.4 หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ และเราไม่ได้ดำเนินการใด ๆ โดยทันที จะไม่ถือว่าเราสละสิทธิใด ๆ ที่มี เช่น การดำเนินการในภายหลัง เป็นต้น

15.5 หากปรากฏว่ามีข้อความใดในข้อตกลงนี้ขัดต่อกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย หรือตามคำพิพากษาที่ถึงที่สุดของศาลใด ๆ ให้ถือว่าข้อความดังกล่าวถูกตัดออกและให้ข้อตกลงส่วนที่เหลือยังมีผลบังคับต่อไป

 

16. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้